Blog do projektu Open Source JavaHotel

niedziela, 30 sierpnia 2009

Wstęp

pl.gif  To jest blog do projektu OpenSource JavaHotel. Celem projektu jest stworzenie na zasadach Open Source - z pełną dostępnością tekstu żródłowego - bezpłatnego programu do zarządzania hotelem, pensjonatem lub innym obiektem turystycznym.

Aplikacja ma być całkowicie bezpłatna, także bez żadnych ukrytych kosztów. Jednak jakość ma nie odbiegać od jakości podobnych produktów dostępnych na zasadach komercyjnych.

Jest to aplikacja webowa, obsługa programu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Bardziej szczegółowy opis techniczny dostępny jest na stronie domowej projektu.

Aplikacja w obecnym kształcie nie nadaje się jeszcze do zastosowania. Do tej pory rozwiązane zostały problemy techniczne oraz skontruowana część po stronie serwera, tzw "business rules". Do tego jest dodany bardzo zgrubny interfejs.

W tej chwili zastał zaczęty drugi etap prac, bardziej szczegółowe dopracowanie interfejsu użytkownika.

W tym blogu będa opisywanie postępy prac. Dodawane będą także opisy techniczne (w języku angielskim) dotyczące róznych technicznych problemów i rozwiązań napotykanych w trakcie pracy.


flag_uk.gif Introduction

This blog is for JavaHotel OpenSource project. The project aims to create an Open Source - with a full availability of the source text - a free program to manage the hotel, guesthouse or other tourist place.

The application is to be completely free of charge, and without any hidden costs. However, the quality is not to deviate from the quality of similar products available on a commercial basis.

This is a web application, using the program takes place through a web browser. A more detailed technical description is available on the home page of the project.

The application in its current form is not yet ready for use. Until now, technical problems have been solved and created the part on the server side, the so-called "business rules". Also is added a very coarse interface.

Now, the second phase has begun, more detailed and better tuned the user interface.

This blog will describe progress. Also will be added he technical descriptions (in English) on various technical problems and solutions encountered during the working with the project